Hồ sơ, thủ tục sáp nhập công ty mới nhất năm 2022

 

Sáp nhập là hoạt động xảy ra khi các công ty có nhu cầu mở rộng thị trường, phát triển quy mô lớn hơn và tạo dựng sức cạnh tranh cao hơn. Việc sáp nhập giúp các công ty có thể tổng hợp những giá trị của nhiều công ty sẵn có như sự uy tín, số lượng khách hàng,… Với những lợi ích như vậy, nhiều công ty đã lựa chọn việc sáp nhập để cùng nhau phát triển. Vậy khi sáp nhập, các công ty cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục như thế nào? Thông qua bài viết dưới đây, Công ty Luật Quốc tế DSP cung cấp cho Quý bạn đọc những thông tin cơ bản về hồ sơ, thủ tục sáp nhập công ty mới nhất năm 2022.

1. SÁP NHẬP CÔNG TY

Tư vấn pháp luật về Doanh nghiệp, gọi 089 661 7728

Sáp nhập là một hình thức tập trung kinh tế, mang tính chất tổ chức lại doanh nghiệp. Khái niệm sáp nhập được quy định từ khái quát đến cụ thể như sau:

– Điều 89 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về sáp nhập pháp nhân như sau:

1. Một pháp nhân có thể được sáp nhập (sau đây gọi là pháp nhân được sáp nhập) vào một pháp nhân khác (sau đây gọi là pháp nhân sáp nhập).

2. Sau khi sáp nhập, pháp nhân được sáp nhập chấm dứt tồn tại; quyền và nghĩa vụ dân sự của pháp nhân được sáp nhập được chuyển giao cho pháp nhân sáp nhập”.

– Khoản 2 Điều 29 Luật Cạnh tranh năm 2018 định nghĩa như sau:

Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập”.

– Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về sáp nhập công ty như sau: “Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập”.

 Từ các quy định của pháp luật có thể rút ra khái niệm: Sáp nhập công ty là việc một hoặc một số công ty (công ty bị sáp nhập) chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một công ty khác (công ty nhận sáp nhập), đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Sáp nhập công ty là hoạt động tập trung kinh tế, có một hoặc nhiều công ty sáp nhập vào một công ty khác và công ty nhận sáp nhập này tiếp tục tồn tại với quy mô lớn hơn.

Về các loại công ty có thể sáp nhập theo như định nghĩa sáp nhập công ty đã nêu ở trên, cùng với  quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh”. Như vậy có thể thấy, các loại công ty có thể sáp nhập với nhau bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh.

Sau khi công ty nhận sáp nhập đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. Các công ty nhận sáp nhập đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của các công ty bị sáp nhập theo hợp đồng sáp nhập (quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

2. QUY ĐỊNH VỀ CẤM SÁP NHẬP CÔNG TY

Theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh năm 2018 thì doanh nghiệp thực hiện sáp nhập gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam sẽ bị cấm sáp nhập. Chính vì vậy, các công ty cần phải lưu ý xem xét việc có tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam hay không khi sáp nhập công ty.

Một số yếu tố đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của việc sáp nhập công ty được quy định tại Điều 31 Luật Cạnh tranh năm 2018 cụ thể như sau:

– Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trên thị trường liên quan;

– Mức độ tập trung trên thị trường liên quan trước và sau khi tập trung kinh tế;

– Mối quan hệ của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trong chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định hoặc ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế là đầu vào của nhau hoặc bổ trợ cho nhau;

– Lợi thế cạnh tranh do tập trung kinh tế mang lại trên thị trường liên quan;

– Khả năng doanh nghiệp sau tập trung kinh tế tăng giá hoặc tăng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu một cách đáng kể;

– Khả năng doanh nghiệp sau tập trung kinh tế loại bỏ hoặc ngăn cản doanh nghiệp khác gia nhập hoặc mở rộng thị trường;

– Yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế.

3. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHI THỰC HIỆN SÁP NHẬP CÔNG TY

Tư vấn pháp luật về Doanh nghiệp, gọi 089 661 7728

Căn cứ theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2020, quy định tại Điều 61 và Điều 73 Nghị định 01//NĐ-CP ngày 04/01/2021 do Chính phủ ban hành quy định về đăng ký doanh nghiệp, trình tự, thủ tục sáp nhập công ty  được thực hiện như sau:

Thứ nhất, chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập

Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.

Trong đó, Hợp đồng sáp nhập phải gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập;

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập;

– Thủ tục và điều kiện sáp nhập;

– Phương án sử dụng lao động;

– Cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp của công ty nhận sáp nhập;

– Thời hạn thực hiện sáp nhập.

Thứ hai, thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập

Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua.

Thứ ba, đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập

Người đại diện theo pháp luật của công ty nhận sáp nhập (người được ủy quyền, kèm theo có văn bản ủy quyền) trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở chính.

Hồ sơ cần chuẩn bị cho việc đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập tùy thuộc vào việc công ty nhận sáp nhập có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hay không.

a. Trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác, hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập thì hồ sơ bao gồm:

– Các giấy tờ tương ứng với nội dung muốn thay đổi quy định tại Chương VI Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 do Chính phủ ban hành quy định về đăng ký doanh nghiệp;

– Hợp đồng sáp nhập;

– Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập;

– Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc cổ phần có quyền biểu quyết đối với công ty cổ phần của công ty bị sáp nhập;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị sáp nhập.

b. Trường hợp sau khi sáp nhập doanh nghiệp mà nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập không thay đổi, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc sáp nhập doanh nghiệp, công ty nhận sáp nhập gửi hồ sơ để thực hiện chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập. Hồ sơ gồm:

– Thông báo sáp nhập công ty;

– Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị sáp nhập.

Thứ tư, Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị sáp nhập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty nhận sáp nhập.

Trường hợp công ty bị sáp nhập có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập gửi thông tin cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty bị sáp nhập để thực hiện chấm dứt tồn tại đối với các công ty này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Bộ luật Dân sự năm 2015.

– Luật Doanh nghiệp năm 2020.

– Luật Cạnh tranh năm

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 do Chính phủ ban hành quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Có thể thấy, sáp nhập công ty được thừa nhận như một biện pháp tổ chức, sắp xếp lại tổ chức quản lý và chuyển đổi phương hướng kinh doanh của công ty với mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của công ty. Quy định về sáp nhập công ty hướng tới mục tiêu bảo đảm cho việc sáp nhập công ty theo nguyên tắc tự nguyện, tự thỏa thuận, đảm bảo quyền tự do kinh doanh của công ty; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động khi công ty bị sáp nhập; đảm bảo việc định giá chính xác tài sản của công ty bị sáp nhập.

Thông qua bài viết trên đây, Công ty Luật Quốc tế DSP đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản liên quan đến quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục sáp nhập công ty. Nếu còn những vướng mắc, bạn đọc vui lòng trao đổi trực tiếp với chúng tôi qua Hotline: 089.661.6767 / 089.661.7728 hoặc gửi về Email: mientrung@dsplawfirm.vn để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty Luật Quốc tế DSP chúng tôi theo:

Điện thoại: 0236 222 55 88

Hotline: 089 661 6767 hoặc 089 661 7728

Email: info@dsplawfirm.vn

Fanpage: facebook.com/dsplawfirm.vn

Miền Trung87 Phạm Tứ, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Miền Nam: Tầng 2, Tòa nhà GP Bank, 83 Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Hoa Kỳ9869 Coronado Lake Drive, Boynton Beach City, Florida 33437, USA

 

Bài viết liên quan

089 661 6767