Trình tự, thủ tục giải thể công ty hợp danh mới nhất năm 2022

Giải thể công ty hợp danh là một trong những thủ tục hành chính mà các công ty hợp danh hiện nay đang quan tâm khi việc hoạt động kinh doanh không mang lại lợi nhuận hoặc thua lỗ hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do vi phạm pháp luật. Để hiểu rõ hơn về trình tự, thủ tục giải thể công ty hợp danh mới nhất năm 2022, thông qua bài viết này Công ty Luật Quốc tế DSP gửi đến Quý bạn đọc những giải đáp thắc mắc hữu ích dưới đây.

1. Các trường hợp giải thể công ty hợp danh và điều kiện giải thể

1.1. Các trường hợp giải thể công ty hợp danh

Công ty hợp danh giải thể trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau:

– Trường hợp 1, kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn. 

Luật doanh nghiệp năm 2020 không có nội dung nào quy định về việc giới hạn thời hạn hoạt động của công ty, thời hạn hoạt động của công ty hợp danh được các thành viên trong công ty tự thoả thuận và ghi vào Điều lệ công ty. Theo đó, thời hạn hoạt động có thể 10 năm, 20 năm, thậm chí là 50 năm, tuy nhiên khi hết thời hạn hoạt động mà công ty hợp danh không có yêu cầu xin gia hạn thời hạn hoạt động thì công ty hợp danh buộc phải giải thể.

– Trường hợp 2, theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh.

Với những lý do khác nhau như: hoạt động kinh doanh thua lỗ, không mang lại lợi nhuận cao, khó khăn về mặt tài chính, không còn đủ nguồn vốn để duy trì hoạt động của công ty, mâu thuẫn nội bộ xảy ra trong công ty, hoặc những trường hợp khác dẫn đến hoạt động kinh doanh của công ty không còn phù hợp với mục tiêu ban đầu thì lúc này Hội đồng thành viên công ty hợp danh có quyền tự mình ra quyết định giải thể công ty để thu hồi lại vốn, hoặc có nhu cầu chuyển đổi sang loại hình kinh doanh khác.

– Trường hợp 3, công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Điểm a khoản 1 Điều 177 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định “Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn”.

Theo đó, công ty hợp danh khi thành lập bắt buộc phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu công ty, vì một số lý do nào đó dẫn đến việc không đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên công ty thì công ty hợp danh phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cho phù hợp như: công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân, nhưng nếu quá thời hạn 06 tháng liên tục mà công ty hợp danh không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định thì công ty sẽ thuộc trường hợp phải giải thể.

– Trường hợp 4, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp”.

Theo đó, nếu công ty hợp danh có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến có quyết định của cơ quan Nhà nước về việc phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty hợp danh sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và buộc phải giải thể công ty khỏi thị trường kinh doanh.

Như vậy, tùy từng trường hợp mà công ty hợp danh sẽ phải giải thể theo quy định của luật, đó có thể là do Hội đồng thành viên công ty hợp danh quyết định giải thể để chấm dứt hoạt động kinh doanh của công ty hoặc do kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn hoặc công ty không còn đáp ứng đủ điều kiện, khả năng hoạt động kinh doanh hoặc do có vi phạm pháp luật. 

1.2. Điều kiện giải thể công ty hợp danh

Khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định điều kiện giải thể công ty hợp danh như sau: “Công ty hợp danh chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp”.

Theo đó, để chấm dứt sự tồn tại của công ty hợp danh trên thị trường kinh doanh thì điều kiện trước nhất là công ty hợp danh phải thực hiện xong các nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ đối với người lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, hoặc những khoản nợ phát sinh từ các giao dịch liên quan với bên thứ ba và không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hay Trọng tài.

Ngoài ra, trường hợp công ty hợp danh có các chi nhánh, hoặc văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì để thực hiện được thủ tục giải thể công ty hợp danh, bắt buộc công ty hợp danh phải thực hiện việc chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trước khi thực hiện thủ tục giải thể công ty hợp danh.

2. Hồ sơ giải thể công ty hợp danh mới nhất năm 2022

Hồ sơ giải thể công ty hợp danh mới nhất năm 2022 – Hình minh hoạ

Để thực hiện thủ tục giải thể công ty hợp danh, cần chuẩn bị các bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 70, khoản 2 Điều 72 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp ban hành ngày 04/01/2021; khoản 1 Điều 210, Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể:

2.1. Hồ sơ Thông báo giải thể công ty hợp danh mới nhất năm 2022

Hồ sơ Thông báo giải thể công ty hợp danh bao gồm:

– Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên công ty hợp danh (bản chính);

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty hợp danh (bản sao);

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp theo Mẫu Phụ lục số II-22 (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT) (bản chính);

– Phương án giải quyết nợ (nếu có) (bản chính).

2.2. Hồ sơ Đăng ký giải thể công ty hợp danh mới nhất năm 2022

Hồ sơ Đăng ký giải thể công ty hợp danh bao gồm:

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp theo Mẫu Phụ lục II-22 (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT) (bản chính);

– Báo cáo thanh lý tài sản của công ty hợp danh (bản chính);

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán của công ty hợp danh, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể công ty hợp danh (nếu có);

– Văn bản uỷ quyền cho người được đại diện theo uỷ quyền (bản chính);

– Giấy tờ pháp lý nhân thân của người được đại diện theo uỷ quyền (bản sao).

2.3. Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Trường hợp công ty hợp danh có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì cần chuẩn bị thêm bộ hồ sơ với các giấy tờ sau: 

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo Mẫu Phụ lục II-20 (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT) (bản chính);

– Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên công ty hợp danh (bản chính);

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty hợp danh (bản sao).

3. Trình tự, thủ tục giải thể công ty hợp danh mới nhất năm 2022

Để thực hiện thủ tục giải thể công ty hợp danh, cần thực hiện các bước theo trình tự như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có).

Đầu tiên, công ty hợp danh phải thực hiện việc đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Sau đó, nộp bộ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã nêu trên tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có địa chỉ trụ sở hoạt động để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có).

Sau khi nhận được thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì công ty hợp danh tiếp tục thực hiện bước 2.

Bước 2: Nộp Thông báo giải thể công ty hợp danh

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp của công ty hợp danh, công ty hợp danh gửi bộ hồ sơ Thông báo giải thể được nêu ở trên đến Phòng Đăng ký kinh doanh để thông báo giải thể công ty hợp danh.

Đồng thời nghị quyết, quyết định giải thể công ty hợp danh và biên bản họp Hội đồng thành viên phải được gửi đến Cơ quan thuế, người lao động trong công ty hợp danh. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty hợp danh.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, sau khi tiếp nhận được hồ sơ Thông báo giải thể thì Phòng Đăng ký kinh doanh phải:

– Đăng tải các giấy tờ nêu trên và thông báo tình trạng công ty hợp danh đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Chuyển tình trạng pháp lý của công ty hợp danh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể.

– Gửi thông tin về việc giải thể của công ty hợp danh cho Cơ quan thuế.

Và công ty hợp danh thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan Thuế.

Bước 3: Công ty hợp danh thanh toán hết các khoản nợ

Thứ tự thanh toán các khoản nợ như sau:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

– Nợ thuế;

– Các khoản nợ khác;

Bước 4: Nộp hồ sơ Đăng ký giải thể công ty hợp danh

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty hợp danh, công ty hợp danh gửi hồ sơ Đăng ký giải thể doanh nghiệp với các giấy tờ nêu trên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty hợp danh đặt trụ sở chính.

Bước 5: Xử lý hồ sơ Đăng ký giải thể công ty hợp danh

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể công ty hợp danh, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc công ty hợp danh đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế.

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan Thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 6: Nhận kết quả

– Nếu Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan Thuế;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của công ty hợp danh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể;

– Ra thông báo về việc giải thể của công ty hợp danh.

Bước 7: Trả con dấu cho cơ quan công an (nếu có)

Nếu công ty hợp danh sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, công ty hợp danh có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.

4. Giải thể công ty hợp danh trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của toà án. 

Giải thể công ty hợp danh trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của toà án – Hình minh hoạ

Trong trường hợp bị Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của toà án, căn cứ Điều 209 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 71 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể công ty hợp danh trong trường hợp này như sau:

Bước 1: Trong thời hạn 01 ngày sau khi có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật thì:

– Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ đăng tải quyết định và thông báo tình trạng công ty hợp danh đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng của công ty hợp danh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể công ty hợp danh cho Cơ quan thuế, trừ trường hợp công ty hợp danh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện biện pháp cưỡng chế theo đề nghị của Cơ quan quản lý thuế.

Bước 2: Thực hiện Đăng ký giải thể công ty hợp danh

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty hợp danh, người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh gửi hồ sơ đăng ký giải thể công ty hợp danh cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty hợp danh đặt trụ sở chính.

Theo đó, hồ sơ Đăng ký giải thể công ty hợp danh cũng như trình tự, thủ tục trong trường hợp này được thực hiện giống như hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể công ty hợp danh được phân tích ở trên.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối của bên có liên quan bằng văn bản, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

5. Dịch vụ giải thể công ty hợp danh mới nhất năm 2022 tại Công ty Luật Quốc tế DSP

Công ty Luật Quốc tế DSP có kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp với đội ngũ Luật sư và chuyên viên làm việc tận tâm, chuyên nghiệp. Công ty luôn sẵn sàng tư vấn và đưa ra các lựa chọn tiện ích, hợp lý nhất đến với Quý khách hàng. Các dịch vụ tại Công ty Luật Quốc tế DSP khi thực hiện thủ tục giải thể công ty hợp danh bao gồm nhưng không giới hạn:

– Tư vấn toàn bộ thủ tục pháp lý nhanh qua điện thoại hoặc trực tiếp cho doanh nghiệp.

– Nhận uỷ quyền của Quý khách hàng để thực hiện toàn bộ thủ tục giải thể công ty hợp danh.

– Soạn thảo các văn bản có liên quan và chuẩn bị bộ hồ sơ cho doanh nghiệp.

– Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp.

– Nhận kết quả và thông báo đến doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp ở xa hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn dịch vụ của Công ty Luật Quốc tế DSP bởi phương thức thực hiện thủ tục giải thể công ty hợp danh mới nhất năm 2022 hiện nay rất đa dạng, Công ty có thể hỗ trợ doanh nghiệp từ xa, thực hiện thủ tục giải thể công ty hợp danh thông qua mạng điện tử một cách nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian, công sức của Quý khách hàng.

6. Căn cứ pháp lý

– Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về Đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp ban hành ngày 16/03/2021.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Quốc tế DSP về trình tự, thủ tục giải thể công ty hợp danh mới nhất năm 2022. Để hiểu rõ hơn về những quy định trên cũng như những vấn đề liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp, Quý bạn đọc vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Quốc tế DSP để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty Luật Quốc tế DSP chúng tôi theo:

Điện thoại: 0236 222 55 88

Hotline: 089 661 6767 hoặc 089 661 7728

Email: info@dsplawfirm.vn

Fanpage: facebook.com/dsplawfirm.vn

Miền Trung: 87 Phạm Tứ, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Miền Nam: Tầng 2, Toà nhà GP Bank, 83 Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hoa Kỳ: 9869 Coronado Lake Drive, Boynton Beach City, Florida 33437, USA

Rất mong được hợp tác cùng Quý Khách!

 

 

Bài viết liên quan

089 661 6767